Správa informačných systémov je náročný proces. Neustále monitorovanie, patchovanie, aplikovanie bezpečnostných opráv a riešenie neštandardných stavov informačných systémov. Znamená to zvyšovanie nárokov na vedomosti pracovníkov prevádzky, čo v súčasnej dobe predstavuje veľké náklady. V praxi je preto už niekoľko rokov zaužívaný čiastočný alebo úplný outsourcing IT prostredia. Špecializované firmy spravujú viacero systémov a tieto náklady vedia úspešne rozdeľovať medzi viac zákazníkov.

V oblasti outsourcingu poskytujeme:

  • analýzu súčasného stavu prostredia a identifikovanie systémov/technológii pre outsourcing,
  • kategorizáciu aktivít prevádzky voči SLA parametrom systému,
  • softvérový audit,
  • vypracovanie SWOT analýzy súčasnej a outsourcovanej prevádzky,
  • vedenie prípravnej a odovzdávacej fázy outsourcingu,
  • implementácia ITIL procesov vrátane Service Desku,
  • nasadenie monitoringu do existujúceho prostredia vrátane zasielania notifikácii a alertov.

Podľa zvoleného modelu outsourcingu vieme prebrať čiastočnú, alebo úplnú zodpovednosť za prevádzku IT prostredia. Jednou z oblastí, ktoré zavedením outsourcingu ponúkame je aplikovanie našich skúsenosti z cieľom zvýšenia bezpečnosti a auditovateľnosti spravovaných systémov.

Potrebujete poradiť?