Kvalitné a stabilné aplikácie sú dôležité pri dosahovaní firemných cieľov. Naše testovacie oddelenie zabezpečuje profesionálnu analýzu, dizajn testy, prípravu performance scriptov a následný výkon, vyhodnotenie testov, vrátanie komplexného vyhodnotenia. Naše testovacie oddelenie je certifikovaným Silver partnerom ISTQB a vďaka tomu má klient garantovanú maximálnu profesionálnosť a kvalitu vo všetkých fázach testovania v zmysle medzinárodnej metodiky ISTQB. Klientom tak prinášame minimalizáciu výdavkov a zníženie rizík súvisiacich s prevádzkou aplikácii.

Zabezpečenie kvality softvéru (v angličtine označované ako Software Quality Assurance) zahŕňa nasledujúce činnosti:

  • overovanie naplnenia požiadaviek zákazníka, kontrola zhody so zadaním a špecifikáciou projektu
  • kontrolu výstupov vývojárov zameranú na dodržiavanie vopred definovaných štandardov a noriem
  • testovanie za účelom hľadania chýb - funkčných, logických, obsahových, systémových.

Testovanie je systematický proces - pozorovanie správania sa systému v špecifických podmienkach simulujúcich reálne prostredie - zameraný na odhalenie chýb, nedostatkov a odchýlok od požiadaviek zákazníka a tiež na overenie správania sa v hraničných situáciách z pohľadu vstupných dát, záťaže alebo bezpečnosti. Jednotlivé zistenia sa podrobne zaznamenávajú a vyhodnocujú.

Cieľom testovania je vyhľadávanie chýb v čo najkratšom čase, na čo najnižšej úrovni vývoja riešenia a zaistenie ich nápravy, a zabezpečeniu spokojnosti konečného užívateľa.

Potrebujete poradiť?