Systémová integrácia

Heterogénnosť systémov a aplikácií je bežným javom v dnešných firmách. Na zabezpečenie komplexného a transparentného prístupu k dátam je potrebné zabezpečiť spojenie rôznych riešení od rôznych dodávateľov do jedného funkčného celku, tak aby navzájom spolupracovali.

Systémová integrácia je proces spájania aplikácií tak, aby boli schopné spolupracovať a poskytovali požadovanú funkčnosť. Systém, ktorý za týmto účelom vytvárame, je integrovaný informačný systém, ktorý je transparentný, zlepšuje operatívne a strategické riadenie spoločnosti. Rovnako podporuje komunikáciu a kooperáciu, zjednodušuje a sprehľadňuje procesy.

Implementácia integrovaného riešenia je náročná úloha, ktorá si vyžaduje silného partnera s dostatočnými skúsenosťami a personálnym zabezpečením. Náš tím odborníkov sa dokáže zhostiť a prebrať na seba zodpovednosť za celý rad aktivít, ktoré sú zárukou úspešnej integrácie komplexného informačného systému:

  • mapovanie a optimalizácia procesov,
  • spracovanie analýz a príprava informačnej stratégie,
  • príprava a riadenie výberového procesu,
  • projektové riadenie,
  • testovanie a nasadenie IS do ostrej prevádzky,
  • zabezpečenie systémovej podpory.

Neváhajte využiť naše služby v oblasti systémovej integrácie, my pre vás zabezpečíme dodávku komplexného informačného systému v dohodnutom rozsahu, termíne a finančných podmienkach.

Potrebujete poradiť?